avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

FITCH12 9ฟิทช์ ประกาศคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ออกโดย DAD SPV ที่ระดับ ‘AAAsf(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

    ฟิทช์ เรทติ้งส์ - กรุงเทพฯ - 26 มีนาคม 2562 : บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด (DAD SPV) ที่ ‘AAAsf(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ โครงการนี้เป็นโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ประเภท CMBS ที่ใช้กระแสเงินสดตลอดระยะเวลา 30 ปีที่จะได้รับจากค่าเช่าและค่าบริการต่างๆ จากอาคารศูนย์ราชการบนถนนแจ้งวัฒนะมาชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของหุ้นกู้ อาคารศูนย์ราชการดังกล่าวได้รับการพัฒนาและบริหารจัดการโดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และมีกระทรวงการคลังถือหุ้น 100%

 

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต

      คุณภาพสินทรัพย์: อันดับเครดิตของหุ้นกู้สะท้อนถึงภาระผูกพันในการชำระค่าเช่าและค่าบริการต่างๆ อย่างไม่มีเงื่อนไขและเพิกถอนไม่ได้ของกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดภายใต้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์เป็นผู้เข้าทำสัญญาเช่าและสัญญาบริการเพียงรายเดียวของโครงการ เนื่องจากกระแสเงินสดรับส่วนใหญ่ของ DAD SPV มาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ชำระโดยกรมธนารักษ์ ทำให้ความน่าเชื่อถือของโครงการนี้ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของกรมธนารักษ์

       โครงสร้างทางการเงิน: เงินที่จะนำมาใช้ในการชำระค่าเช่าและค่าบริการโดยกรมธนารักษ์ในแต่ละปี จะได้รับการจัดสรรโดยผ่านกระบวนการจัดสรรงบประมาณประจำปีของรัฐบาล ทั้งนี้ตั้งแต่กรมธนารักษ์ได้เริ่มทำการชำระค่าเช่าและค่าบริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 DAD SPV ได้รับชำระค่าเช่าและค่าบริการตรงตามกำหนดตลอดมา โดยได้รับชำระเงินค่าเช่าและค่าบริการครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ตุลาคม 2561 ฟิทช์คาดว่าโครงการจะสามารถรักษาระดับอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (debt service coverage ratio) ได้ที่ไม่ต่ำกว่า 1 เท่าและสามารถรองรับอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ใหม่ (refinancing rate) ได้สูงกว่าระดับ 15% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยตามสมมติฐานที่ ‘AAAsf(tha)’ ของฟิทช์ การที่กรมธนารักษ์ทำการชำระเงินค่าเช่าและค่าบริการเข้าบัญชีของ DAD SPV โดยตรง ทำให้ไม่มีความเสี่ยงจากกรณีที่เงินของ DAD SPV จะไปปะปนกับบุคคลอื่น จากค่าเช่าและค่าบริการรายปีที่จะได้รับ (commingling risk)  

      นอกจากนี้ ธพส. ยังได้รับอนุมัติการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารกรุงไทย (ได้รับการจัดอันดับเครดิตในประเทศระยะยาวที่ ‘AA+(tha)’ แนวโน้มมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’) ในรูปของวงเงินสินเชื่อแบบไม่ผูกพันจำนวน 2.3 พันล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับการชำระค่าเช่าและค่าบริการแทนกรมธนารักษ์ในกรณีที่กรมธนารักษ์ไม่สามารถชำระเงินค่าเช่าและค่าบริการเต็มจำนวนได้ จนถึงปัจจุบันวงเงินกู้ดังกล่าวยังไม่เคยมีการเบิกถอน ฟิทช์มองว่ามีความเป็นไปได้ที่ ธพส. จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ (กรณีที่มีความจำเป็น) เนื่องจาก ธพส. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ

      อันดับเครดิตของหุ้นกู้ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่โครงการได้มีการกันเงินสำรองต่างๆและจากการที่ DAD SPV ได้เข้าทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงทางการเงินกับธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (HSBC; อันดับเครดิตสากล AA-/เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ/F1+) เพื่อที่จะประกันผลตอบแทนจากการนำเงินในบัญชีสำรองเพื่อชำระคืนเงินต้นไปลงทุนในระหว่างปี 2551 ถึง 2568

     ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ: ธพส.และบริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการ สินทรัพย์และผู้บริหารโครงการตามลำดับตั้งแต่เริ่มโครงการมา และมีประสบการณ์ที่จะทำหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับโครงการ

     การแยกสินทรัพย์และโครงสร้างทางกฎหมาย: ผู้ออกตราสารหนี้เป็นบริษัทเฉพาะกิจ (special purpose company) ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทยเพื่อการออกหุ้นกู้ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้คือเพื่อไปซื้อสิทธิสำหรับการรับกระแสเงินสดภายใต้สัญญาต่างๆของโครงการ

 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

     อันดับเครดิตของหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับอันดับเครดิตของกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดภายใต้กระทรวงการคลัง และเนื่องจากกระแสเงินสดรับส่วนใหญ่ของ DAD SPV มาจากการชำระค่าเช่าและค่าบริการอย่างไม่มีเงื่อนไขและเพิกถอนไม่ได้โดยกรมธนารักษ์ ฟิทช์มองว่าการปรับลดอันดับเครดิตที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการไม่น่าจะเกิดขึ้น

      การใช้ข้อมูลการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางการเงินจากบุคคลที่สาม ตามเกณฑ์ SEC 17G-10

     สำหรับ การประกาศอันดับเครดิตในครั้งนี้ ฟิทช์ไม่ได้รับหรือทำการตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์ม 15E สำหรับการวิเคราะห์สถานะทางการเงินสำหรับโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Form ABS Due Diligence-15E)

 

ความเพียงพอของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์

     ฟิทช์ ได้ทำการตรวจสอบความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และโครงการ และไม่พบว่าข้อมูลดังกล่าวมีสาระสำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอันดับเครดิต   ฟิทช์ไม่ได้ทำการตรวจสอบผลการประเมินรายการทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องที่ทำการประเมินโดยบุคคลที่สาม หรือทำการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาสินเชื่อ โดยการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามสถานะทางการเงินของฟิทช์

       โดยภาพรวมในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในโครงการของฟิทช์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้องของฟิทช์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะเชื่อถือได้

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้

- รายงานผลการดำเนินงานของโครงการจากผู้บริหารโครงการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

- ข้อมูลทางการเงินจาก ธพส. ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ออกตราสารได้แจ้งกับฟิทช์ว่าข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะทั้งหมด

อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้:

- หุ้นกู้ชุด DAD20NA มูลค่า 1.8 พันล้านบาท (ISIN TH088803UB03) ครบกำหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2563 คงอันดับเครดิตที่ระดับ ‘AAAsf(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- หุ้นกู้ชุด DAD25NA มูลค่า 5 พันล้านบาท (ISIN TH0888035B07) ครบกำหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2568 คงอันดับเครดิตที่ระดับ ‘AAAsf(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- หุ้นกู้ชุด DAD20NB มูลค่า 2.2 พันล้านบาท (ISIN TH0888A3UB08) ครบกำหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2563 คงอันดับเครดิตที่ระดับ ‘AAAsf(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- หุ้นกู้ชุด DAD25NB มูลค่า 6 พันล้านบาท (ISIN TH0888A35B09) ครบกำหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2568 คงอันดับเครดิตที่ระดับ ‘AAAsf(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- หุ้นกู้ชุด DAD25NC มูลค่า 5.5 พันล้านบาท (ISIN TH0888B35B08) ครบกำหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2568 คงอันดับเครดิตที่ระดับ ‘AAAsf(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

Fitch Affirms DAD SPV's Bonds at 'AAAsf(tha)'; Outlook Stable

Fitch Ratings - Bangkok - 26 March 2019: Fitch Ratings (Thailand) Limited has affirmed DAD SPV Company Limited's (DAD SPV) bonds at 'AAAsf(tha)' with a Stable Outlook. The transaction is a CMBS backed by 30-year lease and fee payments from the government office centre in northern Bangkok, which is developed and managed by the Ministry of Finance's wholly owned asset development company, Dhanarak Asset Development Company Limited (DAD).

 

KEY RATING DRIVERS

      Asset Quality: The ratings reflect irrevocable and unconditional lease payments from the Treasury Department (TD) of the Ministry of Finance, which is the sole obligor under the lease agreements with DAD. The transaction is linked to the creditworthiness of the TD as DAD SPV's cash flows are derived mainly from the lease payments.

     Financial Structure: The lease payments paid by the TD come from a government budget appropriation each year. Since the commencement of payments in July 2008, DAD SPV has received all lease payments as scheduled, with the most recent lease payments in October 2018. Based on scheduled annual lease payments, Fitch expects the transaction to be able to maintain a debt-service coverage ratio of at least 1x and withstand a refinancing rate higher than the agency's 'AAAsf(tha)' assumption of 15%. Lease payments from the TD are paid directly to DAD SPV, mitigating commingling risks. DAD also has a THB2.3 billion uncommitted liquidity facility from Krung Thai Bank Public Company Limited (AA+(tha)/Stable/F1+(tha)) to advance any unpaid lease payments for the TD. To date, this facility has never been drawn. Fitch believes state support would be forthcoming if needed by DAD, given its state enterprise status.

     The ratings are also underpinned by available reserves and a long-term swap agreement with the Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC, AA-/RWN/F1+), which provided guaranteed returns on cash between 2008 and 2025.

Operational Risks: DAD and Conduit Management Services Limited have served as the transaction originator and administrator respectively since closing, and have the experience to carry out their duties relating to the transaction.

Asset Isolation and Legal Structure: The issuer is a special-purpose company incorporated under the laws of Thailand to issue bonds, whose proceeds have been used to purchase the rights to cash flows under a set of agreements.

 

RATING SENSITIVITIES

       The ratings are based on the creditworthiness of TD, which is a unit of the Ministry of Finance. Fitch considers a downgrade due to asset performance unlikely due to the irrevocable and unconditional pre-determined lease payments from the TD.

     USE OF THIRD PARTY DUE DILIGENCE PURSUANT TO SEC RULE 17G -10

    Form ABS Due Diligence-15E was not provided to, or reviewed by, Fitch in relation to this rating action.

 

DATA ADEQUACY

    Fitch has checked the consistency and plausibility of the information it has received about the performance of the asset and the transaction. There were no findings that were material to this analysis. Fitch has not reviewed the results of any third party assessment of the asset portfolio or conducted a review of origination files as part of its ongoing monitoring. Overall, Fitch's assessment of the asset pool information relied upon for the agency's rating analysis according to its applicable rating methodologies indicates that it is adequately reliable.

SOURCES OF INFORMATION

The information below was used in the analysis:

Transaction reporting data provided by the transaction administrator Conduit Management Services Limited as at 28 February 2019. Financial data provided by Dhanarak Asset Development Co., Ltd. as at 31 December 2018.

The issuer has informed Fitch that not all relevant underlying information used in the analysis of the rated notes is public.

Additional information is available on www.fitchratings.com

FITCH RATINGS ANALYSTS

Surveillance Rating Analyst

Jackerin Jeeradit

Associate Director

+66 2 108 0163

Fitch Ratings (Thailand) Limited

Park Ventures, Level 17 57 Wireless Road, Lumpini

Bangkok 10330

Committee Chairperson

Atsushi Kuroda

Senior Director

+81 3 3288 2692