avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 12ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร 'บ.ไฟฟ้าน้ำงึม 2'ที่ 'A'จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ที่ 'A'และเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

      ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ที่ระดับ 'A' พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ ‘A’ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ชำระคืนเงินกู้โครงการเดิมของบริษัททั้งหมด

        นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทเป็น 'A' จากเดิมที่ระดับ 'A-'การปรับเพิ่มอันดับเครดิตเป็นผลจากการชำระคืนเงินกู้โครงการที่เหลืออยู่ทั้งหมด ซึ่งนำไปสู่การปลดหลักประกันทั้งหมดจากเจ้าหนี้เงินกู้เดิมรวมถึงการจดจำนองลำดับที่ 1 ของสินทรัพย์โครงการ ซึ่งเป็นการลดความเสียเปรียบของเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน

        อันดับเครดิตดังกล่าวข้างต้นสะท้อนถึงโครงสร้างสัญญาที่รัดกุมของบริษัทไฟฟ้าน้ำงึม 2 ตลอดจนกระแสเงินสดรับที่แน่นอนจากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (Power Purchase Agreement -- PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (ได้รับอันดับเครดิต “AAA” จากทริสเรทติ้ง) คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และเทคโนโลยีซึ่งผ่านการพิสูจน์แล้วที่ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำของบริษัท อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตดังกล่าวมีข้อจำกัดจากความไม่แน่นอนของปริมาณน้ำในแม่น้ำงึมและความเสี่ยงประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) (ได้รับอันดับเครดิต “BBB+/Negative” จากทริสเรทติ้ง) ซึ่งบริษัทดำเนินโครงการอยู่ในประเทศดังกล่าว

 

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

โครงสร้างสัญญาบรรเทาความเสี่ยงได้เป็นส่วนใหญ่

      โครงสร้างสัญญาในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 ช่วยบรรเทาความเสี่ยงส่วนใหญ่ของโครงการ ในขณะที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) ที่มีกับ กฟผ. ช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งสัญญา PPA นั้นอยู่ในลักษณะของการจ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งสามารถเรียกรับไฟฟ้าส่วนที่ขาดให้ครบได้ในภายหลัง (Take-or-Pay) ซึ่ง กฟผ. จะรับซื้อไฟฟ้าในปริมาณสูงสุดไม่เกิน 2,310 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (ล้านหน่วย) ต่อปี (ปริมาณไฟฟ้าเป้าหมายต่อปี หรือ Annual Supply Target) ซึ่งแบ่งเป็นปริมาณไฟฟ้าหลัก (Primary Energy -- PE) จำนวน 2,218 ล้านหน่วยและปริมาณไฟฟ้ารอง (Secondary Energy -- SE) จำนวน 92 ล้านหน่วย

     สัญญาสัมปทาน (Concession Agreement) ที่บริษัทมีกับรัฐบาล สปป. ลาว ช่วยบรรเทาความเสี่ยงจากการโอนเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยสัญญาสัมปทานให้สิทธิ์บริษัทไฟฟ้าน้ำงึม 2 ในการรับรายได้และพักเงินในบัญชีเงินฝากที่อยู่นอก สปป. ลาว ได้ ดังนั้น รายได้จากการขายไฟฟ้าที่ได้รับจาก กฟผ. จึงใช้วิธีจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทในประเทศไทย

 

คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

         ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทลดน้อยลงเนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้ดำเนินงานโรงไฟฟ้าให้แก่บริษัท โดยบริษัทได้ทำสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement -- OMA) กับ กฟผ. ซึ่งครอบคลุมตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า อนึ่ง กฟผ. มีความชำนาญและมีประสบการณ์ที่ยาวนานในการดำเนินงานโรงไฟฟ้าในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำสัญญาซ่อมบำรุงใหญ่ (Major Maintenance Agreement -- MMA) กับ กฟผ. ด้วย นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2554 ถึงปี 2560 โรงไฟฟ้าของบริษัทมีค่าความพร้อมอยู่ในระดับที่สูงกว่า 96% ส่วนในปี 2561 ความพร้อมโรงไฟฟ้าของบริษัทอยู่ที่ 92% เนื่องจากการหยุดซ่อมบำรุงตามวาระ

        เทคโนโลยีที่ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำของบริษัทเป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์แล้วซึ่งช่วยเสริมความมั่นคงในการดำเนินงานโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าของบริษัทติดตั้งกังหันน้ำชนิด Francis ซึ่งผลิตโดย “โตชิบา” กังหันน้ำแต่ละชุดทำงานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด Synchronous ขนาด 205 เมกะวัตต์โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 615 เมกะวัตต์

ความเสี่ยงจากปริมาณน้ำยังคงดำรงอยู่ แต่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าทำให้สามารถบริหารจัดการได้

        ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำของบริษัทอาจแตกต่างกันไปในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีกลไกที่จะช่วยให้กระแสเงินสดของโครงการมีเสถียรภาพ กลไกดังกล่าวเอื้อให้บริษัทสามารถขายไฟฟ้าได้มากเกินกว่าปริมาณเป้าหมายในปีที่มีน้ำมาก ในขณะที่ปีที่มีน้ำน้อยบริษัทจะได้รับเงินสดจากการนำไฟฟ้าที่ผลิตเกินกว่าเป้าหมายดังกล่าวมาใช้ และในกรณีที่บริษัทขายไฟฟ้าได้ต่ำกว่าปริมาณไฟฟ้าเป้าหมายต่อปี ปริมาณไฟฟ้าในส่วนที่ขาดนี้ก็สามารถนำไปทบกับปริมาณไฟฟ้าเป้าหมายของปีถัด ๆ ไปได้

      ปริมาณไฟฟ้าเป้าหมายต่อปีนั้นมาจากอัตราการไหลของน้ำที่ระดับ 6,270 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี โดยคำนวณจากข้อมูลในอดีตในระหว่างปี 2492-2546

        ในปี 2561 ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนน้ำงึม 2 นั้นมีปริมาณทั้งสิ้น 10,535 ล้าน ลบ.ม. สูงสุดในรอบ 70 ปี บริษัทจึงประกาศขายไฟฟ้าทั้งสิ้น 2,454 ล้านหน่วย ประกอบด้วย PE จำนวน 1,980 ล้านหน่วย SE จำนวน 130 ล้านหน่วย และ ปริมาณไฟฟ้าส่วนเกิน (Excess Energy -- EE) จำนวน 344 ล้านหน่วย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีปริมาณไฟฟ้าสะสมที่สามารถนำไปทบกับเป้าหมายรายปีในปีถัด ๆ ไปได้จำนวนทั้งสิ้น 879 ล้านหน่วยสำหรับ PE และ 178 ล้านหน่วยสำหรับ SE เป็นผลจากการที่บริษัทไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายในช่วงปี 2558-2560

 

EBITDA เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำสูงขึ้น

         ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้น 25.2% เป็น 2,456 ล้านบาทเนื่องจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก ทริสเรทติ้งประมาณการ EBITDA ของบริษัทจะอยู่ในช่วง 3,000-3,500 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2562-2564 โดยใช้อัตราคิดลดประมาณ 10% ของปริมาณน้ำโดยเฉลี่ยต่อปีในอดีต ซึ่งจำนวน EBITDA นี้เพียงพอที่จะใช้ชำระหนี้ของบริษัทที่จะครบกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะชำระคืนหนี้จำนวน 600 ล้านบาทในปี 2562 จำนวน 2,100 ล้านในปี 2563 และจำนวน 1,000 ล้านบาทในปี 2564 โดยบริษัทมีแผนจะออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิมจำนวน 1,000 ล้านบาทในปี 2563

 

โครงสร้างเงินทุนคาดว่าจะดีขึ้น

         ทริสเรทติ้ง คาดว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจะค่อย ๆ ดีขึ้นโดยอยู่ในระดับต่ำกว่า 50% ในปี 2564 ทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษัทจะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนทุนและการลงทุนขนาดใหญ่นอกจากการซ่อมบำรุงในช่วงประมาณการ โดยการลงทุนครั้งล่าสุดคือการขยายสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 ด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้น 3,120 ล้านบาท โดย ณ เดือนกันยายน 2561 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนที่ 57.2%

 

สภาพคล่องแข็งแกร่ง

       ทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องที่แข็งแกร่งได้ตลอดช่วงประมาณการ โดยคาดว่าบริษัทจะสามารถดำเนินงานได้เป็นปกติและสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอได้ ทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษัทจะมีเงินทุนจากการดำเนินงานสูงกว่า 2,500 ล้านบาทในปี 2562 นอกจากนี้ บริษัทยังมีเงินสดในมือประมาณ 2,059 ล้านบาท ณ เดือนกันยายน 2561 เงินสดในมือรวมกับประมาณการเงินทุนจากการดำเนินงานนั้นเพียงพอสำหรับการชำระคืนเงินกู้ประมาณ 600 ล้านบาทในปี 2562 ได้

      บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนเงินกู้โครงการที่เหลืออยู่ทั้งหมด ซึ่งนำไปสู่การปลดหลักประกันทั้งหมดจากเจ้าหนี้เงินกู้เดิม ซึ่งรวมถึงการปลดการจดจำนองลำดับที่ 1 ของสินทรัพย์โครงการ ซึ่งเป็นการลดภาระผูกพันที่มีอยู่บนสินทรัพย์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้สถานะของเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันดีขึ้น

     หลังจากชำระคืนเงินกู้โครงการทั้งหมดด้วยหุ้นกู้ บริษัทยังคงมีนโยบายทางการเงินที่ระมัดระวังในการสำรองเงินสดอย่างน้อย 1,000 ล้านบาท สำหรับการชำระคืนเงินกู้ในงวดถัดไป โดยเงินสำรองนี้ช่วยบรรเทาความเสี่ยงให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผลการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการคงเงินสดไว้ไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาทอีกด้วย ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงานประมาณ 12 เดือน

 

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

•             ทริสเรทติ้งประมาณการส่วนลด 10% สำหรับปริมาณน้ำเฉลี่ยในอดีตที่ 6,270 ล้าน ลบ.ม.

•             อัตราความสามารถในการผลิตไฟฟ้า (Capacity Factor) อยู่ในช่วง 36%-40% ในช่วงปี 2562-2564

•             คาดว่าโรงไฟฟ้าของบริษัทจะมีความพร้อมมากกว่า 96% ตลอดช่วงประมาณการ

•             อัตราค่าไฟฟ้าเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

•             ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานและซ่อมบำรุงจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ต่อปี

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’หรือ’คงที่’สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงมีกระแสเงินสดที่แน่นอนจากโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังคาดว่าบริษัทจะสามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าและปริมาณน้ำให้มีเพียงพอสำหรับการผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายตลอดอายุสัญญา PPA

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

      อันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นได้หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการลดอันดับเครดิตอาจเกิดจากการที่บริษัทมีกระแสเงินสดที่ถดถอยลง หรือมีการลงทุนขนาดใหญ่ซึ่งทำให้สถานะการเงินของบริษัทอ่อนแอลง

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของประเทศ (Sovereign Credit Rating), 8 ตุลาคม 2556

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 31 ตุลาคม 2550

บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2PC)

อันดับเครดิตองค์กร:             A

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

NNPC20OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563               A

NNPC24OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567               A

NNPC27OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,600 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570               A

NNPC303A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2573A

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 8 ปี       A

แนวโน้มอันดับเครดิต:           Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

          บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

        ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html