avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

THCOM Anant KaewruamvongsTHCOM กำไรสุทธิ ปี 2561 จำนวน 230 ล้านบาท

 

ไทยคม รายงานผลประกอบการปี 2561

     บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้น 6,008 ล้านบาท ลดลง 10.2% จาก 6,689 ล้านบาทในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาขายต่อหน่วยที่ลดลงตามแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว รวมถึงการลดลงของการใช้งานของลูกค้าในช่วงปี 2560

      บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2561 จำนวน 230 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2560 ที่รายงานผลขาดทุนสุทธิที่ 2,650 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากการขายหุ้นบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) การลดลงของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายหลังการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียมในปี 2560 รวมถึงความสามารถในการจัดการค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพของบริษัท

      สำหรับ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยคม กล่าวว่า “บริษัทได้ทำการศึกษาและพิจารณาปัจจัยทั้งด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และการแข่งขันในตลาด เพื่อกำหนดเป้าหมายระยะยาว ให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้กำหนดทิศทางธุรกิจ ดังนี้ ด้านธุรกิจดาวเทียม บริษัทฯ จะแสวงหารูปแบบการลงทุนดาวเทียมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกับพันธมิตรในต่างประเทศ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านการลงทุนและการพึ่งพาสัมปทานของรัฐ, ด้านธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับดาวเทียม บริษัท จะอาศัยจุดแข็งทางด้านการตลาดและวิศวกรรมในการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบริการดาวเทียมและการสื่อสาร เช่น บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมให้เรือสินค้าและเรือขนาดใหญ่ บริการที่ปรึกษาการสร้างดาวเทียม ด้านการสร้างสถานีดาวเทียม ด้านการทำตลาดและการขายดาวเทียม รวมถึงบริการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสาร ทั้งที่เป็นระบบดาวเทียมและที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น และสำหรับด้านธุรกิจใหม่ บริษัทมุ่งพัฒนาธุรกิจใหม่ทางด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคต ทางด้านดิจิตอลเทคโนโลยี เพื่อนำมาพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่ในอนาคตของไทยคมเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากดาวเทียมเพียงอย่างเดียว”

       ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่นับรวม fixed line) ในระบบรวมทั้งสิ้น 1,488,196 ราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น 56.1% ของตลาดรวม นอกจากนี้ ในเดือน มกราคม 2562 แอลทีซีได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น จำนวน 500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 100% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท วิมเปิลคอม จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศลาว ภายใต้เครื่องหมายการค้า 'BEELINE'จากรัฐบาลลาว โดยการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ เป็นการช่วยเพิ่มโครงข่ายโทรคมนาคมของแอลทีซีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังช่วยขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น

เกี่ยวกับไทยคม

        บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านการสื่อสารโดยเน้นสร้างการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายดาวเทียมทั้งบรอดคาสต์และบรอดแบนด์ ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำหน้า ความเป็นมืออาชีพของทีมงาน บริการที่หลากหลายครบวงจร และเทคโนโลยีที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้จัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแล้วทั้งสิ้นจำนวน 8 ดวง โดยมีดาวเทียมที่ยังคงให้บริการอยู่จำนวน 5 ดวง คือ ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และล่าสุดคือ ดาวเทียมไทยคม 8 ซึ่งเป็นดาวเทียมบรอดคาสต์ ให้บริการถ่ายทอดสัญญาณรายการโทรทัศน์ ครอบคลุมประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และแอฟริกา อยู่ในตำแหน่งวงโคจรหลัก 'Hot Bird' ที่ 78.5 องศาตะวันออก

        โดยมีจานหันเข้ารับสัญญาณจำนวนมาก นอกจากนี้ สำหรับการสื่อสารบรอดแบนด์ ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ซึ่งเป็นดาวเทียมบรอดแบนด์ดวงแรกของโลก ได้สนับสนุนโครงข่ายการสื่อสารด้วยปริมาณช่องสัญญาณที่เพิ่มขึ้น พื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุม รวมถึงนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางธุรกิจและเทคโนโลยีดาวเทียมที่โดดเด่นในระดับคุณภาพมาตรฐานโลก ด้วยแนวคิด 'Connectivity for Sustainability'ไทยคมได้ให้บริการทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และตอบไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากความรับผิดชอบในการให้บริการติดต่อสื่อสารในภาวะปกติแล้ว ไทยคมยังมีจุดแข็งในการเชื่อมต่อการสื่อสารได้อย่างไร้รอยต่อ เช่นการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติหรือในพื้นที่เข้าถึงได้ยาก และทั้งหมดนั้น ถือเป็นความมุ่งมั่นของไทยคม ในการสร้างโอกาส สร้างอนาคต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย ที่ยังคงความเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยต่อไป

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ 'THCOM'

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

      ในเอกสารชุดนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับการประมาณการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต (ไม่ว่าจะเป็นการประมาณการทางด้าน'จะ','คาดว่า','ประมาณ', 'เชื่อว่า' เป็นต้น แม้ว่าประมาณการดังกล่าวจะประเมินขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐาน บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันหรือยืนยันได้ว่า การประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตรงตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลประมาณการข้างต้น

 

Thaicom Announces Full-Year 2018 Results

     Thaicom Public Company Limited (THCOM), Thailand’s first satellite operator, today announced financial results for the full-year ended December 31, 2018.

      The Company’s consolidated revenue from sales of goods and rendering of services for 2018 was Baht 6,008 million, a decrease of 10.2% from Baht 6,689 million for 2017—mainly due to the worldwide industry downtrend and price decline, as well as the churn of customers during 2017.

      The Company reported a consolidated net profit of Baht 230 million, taking into account impairment, and improving on last year’s net loss of Baht 2,650 million due to the recognition of gain from sales of shares of CS Loxinfo Public Company Limited (CSL), a decrease in depreciation and amortization after the recognition of satellite assets impairment in 2017, and an improved cost management.

      In regards to Thaicom’s future business, Anant Kaewruamvongs, CEO, commented: “Our review of the overall business and competitive landscape including key market and technology drivers is enabling us to determine the long-term strategy of the Company. In order to further develop our satellite business, we will utilize next generation satellite technology and seek international partnerships including joint investment in order to reduce investment risk and reliance on the concession scheme in Thailand. We will also leverage our marketing and technical strengths to develop businesses that are adjacent to the satellite business, including satellite consultancy services in the areas of satellite construction, teleport services, sales and marketing, as well as system integration of satellite and related communication networks. Moving forward we will venture into new business areas with a focus on digital and future technologies to diversify the Company’s portfolio and reliance on the satellite business.”

      Lao Telecommunications Co., Ltd. (LTC), Thaicom’s telecommunication and mobile service provider subsidiary in Lao PDR, reported total mobile subscribers (excluding fixed wireless) of 1,488,196. In January 2018, the country’s market leader entered into a sale and purchase agreement to acquire 500,000 shares or 100% of Vimpelcom Company Limited—one of the mobile operators under the brand name “BEELINE”—from the government of Lao PDR.

This acquisition will significantly help to expand its market and target the country’s young consumers, as well as enhance LTC’s network efficiency. Lao Telecommunications currently holds 56.1% market share in the mobile business.

About THAICOM

       THAICOM Public Company Limited, a leading Asian satellite operator, was established in 1991. The Company was the first to launch a broadband satellite in the world, and is a leader in developing integrated solutions for satellite broadband and broadcast services. The Company’s engineering teams provide leading-edge innovative solutions for satellite-based telecommunications services. Since its establishment the Company has launched eight satellites, with five satellites in operation: THAICOM 4 (IPSTAR) provides a variety of broadband and data services, including cellular backhaul, mobility, government USO support, content delivery, business continuity and emergency services in thirteen countries in Asia Pacific. THAICOM 6 is to expand the Company’s broadcast carrying capacity in SE Asia and Africa (by the name “AFRICOM 1”) and is collocated with THAICOM 5 and THAICOM 8 at 78.5 degrees East. THAICOM 7 was launched in September 2014 to provide media & data services for Asia’s and Australasia’s entertainment and telecom industries at 120 degrees East. THAICOM 8 was launched in May 2016 to expand Thaicom’s servicing capacity and footprint in the region. Thaicom is traded on the Stock Exchange of Thailand (SET) under the trade symbol “THCOM”.

Disclaimer

     This document contains certain forward looking statements. They refer to future events and to the future financial performance of the Companies. Forward looking statements generally can be identified by the use of forward looking terminology, such as “may,” “will,” “expect,” “intend,” “estimate,” “anticipate,” “believe” or “continue.” Although the Companies believe that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable at this time, it can give no assurance that such expectations will prove to be correct. Given these uncertainties, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward looking statements.

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90